Jdi na obsah Jdi na menu
 

POTRAVINOVÁ BANKA KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Stanovy PB

 

1. Název, sídlo a působnost

 1. Název sdružení je Potravinová banka Karlovarského kraje, z. s. (dále jen PB).
 2. Sídlo je v Karlových Varech, na adrese Merklínská 15, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary.
 3. Působnost je regionální pro Karlovarský kraj.

 

2. Poslání a cíl činnosti

(1) Posláním Potravinové banky je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank, která je nedílnou součástí stanov.

(2) Cílem PB je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny ale také příspěvky shromážděpři veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách, apod., jejich skladování a bezplatná distribuce.

(3) PB slouží jiným sdružením bojujícím proti hladu. PB sama neprovádí distribuci potravin osobám v tísni, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi.

(4) PB uzavře dohodu o zásobování zdarma s každým sdružením nebo skupinou, kterým bude potraviny rozdávat.

(5) PB formálně i neformálně spolupracuje s jinými potravinovými bankami.

(6) PB není založena za účelem podnikání a svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

3. Vznik členství

(1) Členy se mohou stát fyzické osoby, které se podílejí na rozvoji PB, a které o členství požádají.

(2) Členy se mohou stát právnické osoby, které v oblasti působnosti PB poskytují potravinovou pomoc chudým a potřebným lidem, reprezentovaná pověřeným nástupcem.

(3) O přijetí rozhodne valná hromada.

 

4. Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo se aktivně účastnit činnosti PB.
 2. Povinností všech členů je podporovat rozvoj PB. Vítaná je dobrovolná činnost.
 3. Povinností všech členů je účast na valné hromadě.
 4. Povinností členů je zaplatit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok určí valná hromada.
 5. PB vede seznam svých členů v elektronické podobě. Vedením seznamu členů je pověřen předseda, který odpovídá za jeho aktuálnost a zápisy i výmazy týkající se členství. V případě vzniku nebo zániku členství provede předseda neprodleně příslušné záznamy.

 

5. Zánik členství

(1) Členství fyzických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo úmrtím.

(2) Členství právnických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo jejich zánikem.

(3) Vystoupení lze uskutečnit jen písemnou formou do rukou předsedy PB.

(4) Člen může být vyloučen na návrh jiného člena, pokud hrubě poruší nebo soustavně porušuje Chartu potravinových bank, Stanovy nebo dobré jméno potravinových bank.

(5) O vyloučení rozhoduje předsednictvo. Vyloučený člen se může proti vyloučení odvolat k valné hromadě, a to do 30 dnů písemně do rukou předsedy. Odvolání k valné hromadě má odkladný účinek.

(6) Ukončením členství nezanikají vzájemné závazky.

 

6. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 1. valná hromada
 2. předsednictvo
 3. předseda – statutární orgán
 4. kontrolní komise

7. Valná hromada

(1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Neurčí-li tyto stanovy jinak, má valná hromada zákonné postavení členské schůze. Valná hromada se schází na řádném zasedání jednou ročně, na mimořádném zasedání podle potřeby.

(2) Zasedání valné hromady je uzavřené, pokud je nebo jeho část neprohlásí valná hromada za veřejné. Valné hromady se smí účastnit:

a) členové (fyzické osoby) s jedním hlasem rozhodujícím,

b) členové (právnické osoby) s jedním hlasem rozhodujícím,

c) členové předsednictva s hlasem rozhodujícím pouze tehdy, nejsou-li současně nadáni hlasovacím právem po písmeny a) či b),

d) pozvaní hosté bez práva hlasování.

(3) Valnou hromadu svolává předseda:

a) řádné zasedání v termínu, na kterém se usnese předsednictvo,

b) mimořádné zasedání na návrh nejméně třetiny členů, nebo na návrh předsednictva (v obou případech nejdéle do dvou měsíců), nebo uzná-li to sám za potřebné.

(4) Valná hromada volí předsednictvo podle návrhů odstupujícího předsednictva a řádných členů. Valná hromada je oprávněna členy předsednictva odvolat.

(5) Valná hromada je schopná usnášení za přítomnosti více než poloviny členů. V případě, že valná hromada není schopna usnášení, koná se po půlhodině na témže místě za každého počtu přítomných členů. Není-li v pozvánce výslovně stanoveno jinak, má se zasedání náhradní valné hromady za takto svolané.

(6) Rozhodnutí valné hromady jsou přijímána veřejným hlasováním, každý člen má jeden hlas. Usnesení valné hromady se přijímají prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou hlasování o zrušení PB. Předsednictvo navrhuje a Valná hromada schvaluje Jednací řád Valné hromady. 

(7) Valná hromada schvaluje rozpočet PB, zprávu o její činnosti, o jejím hospodaření a zprávu o činnosti předsednictva. 

 

8. Předsednictvo

 1. Předsednictvo má nejméně tři a nejvíce sedm členů.
 2. Funkční období předsednictva je tříleté.
 3. Zvolené předsednictvo volí ze svého středu předsedu.
 4. V případě uvolnění místa člena předsednictva může předsednictvo kooptovat nového člena předsednictva na dobu do nejbližší valné hromady. Kooptovaného člena valná hromada buď potvrdí nebo na jeho místo zvolí jiného člena, vždy však s platností do konce funkčního období předsednictva.
 5. Předsednictvo svolává předseda na návrh dvou členů předsednictva nebo uzná-li to sám za vhodné, nejméně však třikrát ročně. Účast členů předsednictva na zasedání je povinná.
 6. Předsednictvo odpovídá za činnost PB v mezidobí mezi zasedáními Valné hromady.
 7. Předsednictvo schvaluje a předseda vydává Organizační řád, kterým se stanoví podrobnosti a výklad ke Stanovám.
 8. Předsednictvo stanoví rozsah a pravomoci podpisového práva pro jeho jednotlivé členy.
 9. Předsednictvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Pro účely jednání a rozhodování předsednictvo vydává Jednací řád. Přípustné je rovněž rozhodování mimo zasedání předsednictva a to buď v písemné formě, nebo s využitím technických prostředků, např. elektronické pošty.    

 

9. Předseda

(1) Statutární orgán PB je individuální. Statutárním orgánem je předseda, který jedná a podepisuje jménem PB.

(2) Místopředseda je zástupcem statutárního orgánu. V případě překážky, která brání předsedovi v jednání, jedná a podepisuje jménem PB místopředseda, který je pro tento případ zmocněn k jednání ve všech věcech včetně takových jednání, pro které se vyžaduje zvláštní plná moc.

(3) Funkční období předsedy je tříleté.

 

10. Kontrolní komise

(1) Kontrolním orgánem PB je Kontrolní komise, která dohlíží, zda jsou záležitosti PB řádně vedeny a vykonává-li PB činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise je tříčlenná. Člen Kontrolní komise nesmí být současně členem Předsednictva, nesmí být osobou blízkou člena Předsednictva ani být v pracovním nebo obdobném poměru vůči PB. Funkční období Kontrolní komise je tříleté. Kontrolní komise vykonává svou funkci i po vypršení mandátu do nejbližší Valné hromady.

(2) Členy Kontrolní komise volí Valná hromada. Valná hromada má právo členy Kontrolní komise odvolat. V případě uvolnění místa člena Kontrolní komise tato kooptuje jiného člena do konce funkčního období. Valná hromada schvaluje Jednací řád Kontrolní komise.

(3) Zvolení členové Kontrolní komise neprodleně zvolí ze svého středu vedoucího Kontrolní komise.

 

11. Pobočné spolky

(1) PB se nečlení na pobočné spolky.

 

12. Hospodaření

(1) Veškeré hospodaření je podřízeno poslání, účelu a cíli, k němuž je PB založena. Prostředků, kterých PB nabyla k určitému účelu, smí být použito jen k tomuto účelu.

(2) Finanční a jiné hmotné prostředky, které PB potřebuje k dosažení svého poslání, účelu, cíle a k vlastní existenci, získává z vlastní hlavní činnosti, ze sbírek, dobrovolných darů, dotací, grantů, příspěvků, dědictví a podobných zdrojů.

(3) Prostředky k financování své hlavní činnosti může PB získávat také vlastní vedlejší hospodářskou činností, podrobnosti stanoví Organizační řád.

(4) Všechny prostředky dosažené hospodářskou činností použije PB k rozvoji práce na dosažení svého vlastního poslání. Případný zisk po zdanění nesmí být rozdělen členům PB, členům orgánů PB, zaměstnancům PB, ani osobám jim blízkým.

 

13. Sloučení a zrušení

(1) PB se může sloučit s jinou potravinovou bankou.

(2) PB může být zrušena z moci úřední podle zákona, nebo rozhodnutím Valné hromady.

(3) K jednání o zrušení PB musí být svolána mimořádná Valná hromada s jediným předmětem jednání, to je o zrušení PB. Pozvání musí být prokazatelně doručeno všem členům nejméně měsíc předem, důvod svolání musí být jednoznačně na pozvání uveden. Mimořádná Valná hromada svolaná za účelem rozhodnutí o zrušení je usnášeníschopná, účastní-li se jí více než polovina všech členů. K zrušení dojde, rozhodne-li mimořádná Valná hromada jednomyslně.

(4) PB zaniká při splnění předchozího odstavce v den následující po uplynutí tříměsíční lhůty po rozhodnutí valné hromady.

(5) Mimořádná Valná hromada rozhodne o majetkovém vypořádání, o způsobu likvidace a o tom, komu připadne majetek. Majetek smí po likvidaci připadnout jen takové právnické osobě, která má obdobné poslání, účel a cíl činnosti jako PB.

(6) Nedojde-li na mimořádné Valné hromadě k jednomyslnému rozhodnutí o zrušení, PB trvá ve své existenci.

 

14. Přechodná a závěrečné ustanovení

(1) Spory mezi členy řeší předsednictvo především cestou jednání. Nevede-li jednání předsednictva k urovnání sporu, rozhodne o způsobu urovnání sporu valná hromada. Valná hromada může zvolit ze svého středu smírčí komisi.

(2) Ustanovení o Kontrolní komisi nabydou účinnosti dnem, kdy Kontrolní komisi zvolí Valná hromada.

(3) Tyto Stanovy se považují za zakladatelské právní jednání spolku a PB je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

(4) Stanovy může změnit Valná hromada.

(5) Nesmí být změněno nebo zrušeno nebo jakkoliv uvedeno mimo platnost znění odstavce 1, článku 2, kterým je stanoveno poslání PB. PB se nesmí rozdělit na více subjektů, majetek nesmí být dělen.

Tyto Stanovy byly schváleny v Karlových Varech dne 8.4.2015.

Zakládající členové:

 

Diecézní charita Plzeň

Sady 5. května 348/8, 301 00 Plzeň

IČO 49774034

Ing. Jiří Lodr

Farní charita Karlovy Vary

Svobodova 743/12,

360 17 Karlovy Vary

IČO 49753053

Ing. Aleš Klůc

Farní charita Aš

Mikulášská 9/21, 352 01 Aš

IČO 64839991

Ing. Aleš Klůc

Oblastní charita Ostrov

Lidická 1036, 363 01 Ostrov

IČO 49753185

Mgr. Tomáš Fexa

Armáda spásy v České republice, z. s.

Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Stodůlky

IČO 40613411

Teunis T.Scholtens

Armáda spásy

Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha           13 - Stodůlky

IČO 02144034

Teunis T.Scholtens

Pomoc v nouzi, o. p. s.

Fibichova 852, 356 01 Sokolov

IČO 27991997

Bc. Robert Pisár

 

 

CHARTA EVROPSKÝCH POTRAVINOVÝCH BANK

Funkce potravinových bank spočívá v DAROVÁNÍ a ROZDĚLOVÁNÍ. Vyznačuje se

těmito čtyřmi základními principy.

 

1. ZÁSOBOVÁNÍ

Jedním z cílů potravinové banky je boj proti plýtvání.

„Zásobování“ je činnost, při které se za přísného dodržování hygienických zásad

shromažďují:

- zemědělské přebytky

- přebytky produkce potravinářského průmyslu

- nebo neprodejné ale poživatelné potraviny

- přebytky z veřejných jídelen a restaurací.

Ale také:

- příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách,

atd.

Všechny takto získané věci musí být ZDARMA.

 

2. DISTRIBUCE

Potravinové banky jsou sdruženími, která slouží jiným sdružením bojujícím proti hladu. Banky samy neprovádějí distribuci potravin osobám v tísni. Dělají to zásadně prostřednictvím sítě místních sdružení, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi.

Mezi každou potravinovou bankou a sdružením nebo skupinou, které bude potraviny rozdávat se uzavře dohoda o zásobování zdarma. Obě strany přitom berou na vědomí, že potravinová banka nedisponuje všemi potřebnými potravinami.

Sdružení nebo skupiny předávají potravinovou pomoc následujícím způsobem:

- prostřednictvím stravování v „sociálních jídelnách“

- prostřednictvím malých skupin, které se schází ke společnému stolu

- prostřednictvím balíčků.

 

3. ČINNOST

Potravinové banky odmítají diktát peněz – jejich činnost spočívá v ochotě

projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Jsou závislé na vůli dárců a tím

vydávají svědectví o nezištné pomoci.

Z tohoto pohledu je jejich činnost zajištěna:

- hmotnými dary pro provoz bank

- přenesením provozních nákladů na další účastníky

- spoluúčastí sdružení odebírajících potraviny

- finančními dary a subvencemi.

 

4. ORGANIZACE

Potravinové banky existují a fungují díky dobrovolníkům a církevním, charitativním, humanitárním a sociálním organizacím. Tím vydávají svědectví, že lidé nejrůznějšího zaměření se mohou spojit ke službě druhým.